Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Natuurmonumenten ziet verbetering in broedresultaten in Friese weidevogelgebieden

In de 5 Friese weidevogelgebieden die door Natuurmonumenten worden beheerd is het aantal broedparen van de grutto in 2018 met 20% toegenomen in vergelijking tot 2017. De kievit kende daarentegen een slecht jaar. Het aantal broedparen van deze vogelsoort daalde met 11%. Uit de broedvogelinventarisatie blijkt dat de aantallen broedpaartjes van de meeste weidevogelsoorten in het afgelopen jaar zijn gestegen. Het ging om 460 paartjes van de grutto, 225 paartjes van de tureluur, 291 paartjes van de kievit, 40 paartjes van de veldleeuwerik en 76 paartjes van de scholekster.

Natuurmonumenten beheert in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke bij Harlingen in totaal 510 hectare grond. Het gaat om Skrok bij Easterein, Skrins bij Easterlittens, de Lionserpolder bij Jorwert, het Hegewiersterfjild ten zuiden van Harlingen en de Filenspolder ten noorden van Bolsward.

Het broedseizoen kende in 2018 een vreemd verloop. Door de extreme kou in maart kwam het seizoen laat op gang. Veel eerste legsels gingen verloren door predatie. De tweede leg was wel succesvol. Veel eieren kwamen uit en het aanhoudende mooie weer gaf de kuikens volop gelegenheid om voedsel te zoeken. Op het juiste moment waren er voldoende insecten beschikbaar.

De kievit wist hiervan onvoldoende te profiteren. Veel kievitseieren vielen ten prooi aan vossen en kraaien. In het Hegewiersterfjild ging het wel wat beter met de kievit. Dit wordt verklaard door de aanwezigheid van de ganzen, die het gras kort houden. Daar weten de kuikens van te profiteren. De veldleeuwerik deed het goed in de Lionserpolder, maar in het gebied Skrins veel minder. Een verklaring voor de achteruitgang in dit gebied heeft Natuurmonumenten nog niet.

bron: Friesch Dagblad, 28/12/18