Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Overijssel heeft 2,4 miljoen beschikbaar voor actieplan voor behoud weidevogels

Overijssel heeft sinds kort een actieplan Weide- en Akkervogels. Dit is nodig omdat het niet goed gaat met veel soorten weidevogels zoals de grutto. Doel van het actieplan is om in ieder geval de weidevogelstand in de provincie op het huidige niveau te houden in natuur- en landbouwgebieden. Voor het actieplan Weide- en Akkervogels is tot en met 2020 een bedrag van 2,4 miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld komt van het Rijk dat voor het behoud van de weidevogels in Nederland geld beschikbaar heeft gesteld.

Het sctieplan is door de provincie opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de collectieven agrarisch natuurbeheer, de natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming. De agrarische collectieven gaan maatregelen nemen zoals meer bloemrijke graslanden, een rustperiode in het broedseizoen aanhouden, natuurvriendelijke oevers inrichten bij beken en sloten naast weilanden en een bermbeheer dat insecten aan trekt en dat betekent meer voedsel voor vogels.

bron: Provincie Overijssel, 05/07/18