Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Ruim 60 nieuwe plasdrassen gepland in Overijssel

De drie Overijsselse collectieven voor agrarisch natuurbeheer hebben begin dit jaar een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. De aangevraagde maatregelen leiden tot een flinke impuls op het weidevogellandschap in de provincie. Belangrijk onderdeel van de aanvraag is de realisatie van ruim 60 nieuwe plasdrassen in Overijssel, waarvan meer dan de helft in het werkgebied van het collectief Noordwest Overijssel zijn gepland. Na indiening van de aanvraag kon de aanleg van de plasdrassen beginnen en zijn er eind van de winter ruim 20 gerealiseerd in het noordwesten van Overijssel. 

Vanwege de korte termijn tussen aanvraag en starttijd plasdras en het droge voorjaar was het een behoorlijke uitdaging om de plasdrassen tijdig aan te leggen en het water vast te houden. In de meeste gevallen is dit echter gelukt. Daarnaast zijn er in het vroege voorjaar oevers schuiner gemaakt in combinatie met een plaatselijke peilverhoging. De maatregelen bleken effectief: direct na aanleg vonden grote aantallen vogels de plasdrassen en ook in het gebied met plaatselijke peilverhoging waren de dichtheden broedende vogels bijzonder hoog.

Verder zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat nesten door roofdieren leeggehaald worden, zoals de aanschaf en plaatsing van vossenvallen en rasters. Wanneer de beschikking binnen is, worden onder andere bomen gekapt om de openheid, die de kans op predatie verkleinen, te vergroten. Daarnaast zijn 3 drones aangeschaft, waar vrijwilligers weidevogelnesten mee op kunnen sporen. 

Provincie Overijssel ondersteunt de aanvraag door een voorschot te verlenen op de kosten, zodat de voorfinanciering niet bij de collectieven ligt. Dankzij dit voorschot en tevens garantstelling voor ongeveer de helft van de subsidieaanvraag, was het mogelijk om dit jaar al zoveel maatregelen uit te voeren. Op het moment dat de beschikking binnen is, naar verwachting eind van dit jaar, kunnen de overige maatregelen uitgevoerd worden.

bron: Collectief Noord-West Overijssel, 19/07/19